Sunday, January 25, 2009

ആറ്റിങ്ങൽ കൂട്ടക്കൊല

ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണകാലത്ത് തിരുവിതാംകൂർ തീരത്തെ അഞ്ചുതെങ്ങ്, തങ്കശ്ശേരി പ്രദേശങ്ങൾ അവരുടെ അധീനതയിലായിരുന്നു. ആറ്റിങ്ങൽ റാണിയുടെ അനുവാദത്തോടെ പതിനേഴാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അന്ത്യത്തിൽ അഞ്ചുതെങ്ങിൽ പണ്ടികശാല സ്ഥാപിച്ച ഇംഗ്ലീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇൻഡ്യാ കമ്പനി പിന്നീട് ആ പ്രദേശം സ്വന്തമാക്കുകയായിരുന്നു.

ആറ്റിങ്ങൽ റാണിയും കമ്പനിയുമായുള്ള ബന്ധം എപ്പോഴും സുഖകരമായിരുന്നില്ല. നിരവധി വെള്ളക്കാർ 1712ൽ ആറ്റിങ്ങലിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട കഥ പ്രസിദ്ധമാണ്. ആ കൂട്ടക്കൊലയെക്കുറിച്ച് ഏതാനും കൊല്ലം മുമ്പ് പുറത്തു വന്ന ലീനാ മോറെയുടെ ‘English East India Company and the Local Rulers in Kerala’ എന്ന പുസ്തകം നൽകുന്ന വിവരം Calicut Heritage ബ്ലോഗിൽ കാണാവുന്നതാണ്.

ഈ കൂട്ടക്കൊലയ്ക്ക് പ്രതികാരമായി വെള്ള പട്ടാളം പിന്നീട് അതിക്രൂരമായ ആക്രമണം അഴിച്ചുവിടുകയുണ്ടായി. അതെക്കുറിച്ച് ബ്ലോഗിൽ പരാമർശമില്ല. ലീനാ മോറെയുടെ പുസ്തകം ഞാൻ വായിച്ചിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് അതിൽ ഇത് സംബന്ധിച്ച വിവരമുണ്ടോയെന്നറിയില്ല.

2 comments:

Calicut Heritage Forum said...

CHF has scanned all available works of history dealing with that period and fail to locate any reference to such reprisal. Leena More has not mentioned about it because such an event did not take place. On the contrary,the English were so powerless to take revenge (as anticipated by the people of Attingal) that they were rendered contemptible in the eyes of the locals. All their forces were tied up in their battle against the Angrias of the Maratha country. In September 1722, the Queen entered into a treaty with Alexander Orme, the Agent of Anjengo which provided that the ring leaders in the attack on Gyfford should be punished and their estates confiscated, and that the Queen would compensate the Company for all losses. The treaty was witnessed by the Queen's brother, the King of Quilon.The reprisal (if one could call it thus)was led by Marthanda Varma in 1729 with the assistance of troops from the Nayaks of Madurai and it ended in annihilating the Ettuveettil Pillais.
All this is beyond the purview of the CHF investigation which aims to draw attention to the wanton destruction of our heritage and the Government's inability to preserve these. Attingal Palace is important to us because it was the venue of one of the earliest bloody revolts against the British presence in India. While CHF will not take sides, it feels that it has a duty to portray facts and not be swayed by jingoistic sentiments.

B.R.P.Bhaskar said...

Calicut Heritage Forumന്റെ പ്രതികരണത്തിന് നന്ദി. വെള്ള പട്ടാളം പ്രതികാര നടപടിയെടുത്തെന്ന് ഞാൻ എഴുതിയത് ഏതെങ്കിലും ചരിത്രരേഖയെ ആധാരമാക്കിയല്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കട്ടെ. അഞ്ചുതെങ്ങ് പ്രദേശത്ത്, കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ, അതിനോട് തൊട്ടുകിട്ടക്കുന്ന, കുമാരനാശാന്റെ ജന്മനാടെന്ന നിലയിൽ പ്രസിദ്ധമായ കായിക്കര എന്ന തീരദേശഗ്രാമത്തിൽ, ജനിച്ചുവളർന്ന ഞാൻ കുട്ടിക്കാലത്ത് പറഞ്ഞുകേട്ട പഴങ്കഥയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് അങ്ങനെ കുറിച്ചത്. ആ പഴങ്കഥ വസ്തുതാപരാമാകണമെന്നില്ല. പക്ഷെ അത് പൂർണ്ണമായും സാങ്കല്പികമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കാനുമാവുന്നില്ല. അത് സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾക്ക് ബ്രിട്ടീഷ് രേഖകളെ മാത്രം ആശ്രയിക്കുന്നത് ശരിയാവില്ല. എട്ടുവീട്ടിൽ പിള്ളമാരെ കൊന്നൊടുക്കുകയും അയൽ രാജ്യങ്ങളെ പിടിച്ചടക്കുകയും ചെയ്ത രാജാവ് ബ്രിട്ടഷുകാരെ രക്ഷാധികാരിയായി സ്വീകരിച്ച സ്ഥിതിക്ക് തിരുവിതാംകൂറിന്റെ ഔദ്യോഗിക രേഖകളെയും സംശയത്തോടെ സമീപിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.